بسته ویژه دوره آمادگی آزمون کارشناسی ارشد98

1-بسته طلایی(با ظرفیت محدود)

ا ین بسته شامل:
20%تخفیف کلیه کلاس ها در هر گرایش
5%تخفیف 15 مرحله آزمون آزمایشی
20%تخفیف پشتیبانی
30%تخفیف کلاس های نکته و تست
مشاوره رایگان پس از هر آزمون

مجموعه هزینه بسته طلایی در هر گرایش قبل و بعد از تخفیف
 

نام درس

قبل از تخفیف

بعد از تخفیف

حقوق خصوصی

3/900/000

3/098/000

حقوق جزا

3/200/000

2/586/000

حقوق تجارت بین الملل 3/300/000 2/682/000
حقوق بین الملل 2/700/000 2/178/000

حقوق عمومی

3/200/000

2/570/000توجه:دراین بسته کلیه درس ها در گرایش مورد نظر باید ثبت نام شود
مختص دوره اول (شروع از مرداد ماه)

2-بسته نقره ای
ا ین بسته شامل:
10% تخفیف کلیه درس ها در هر گرایش به جز متون حقوقی
5%تخفیف 15 مرحله آزمون آزمایشی
10%تخفیف پشتیبانی
مشاوره رایگان پس از هر آزمون
20% تخفیف در کلاس های نکته و تست


مجموعه بسته نقره ای در هر گرایش قبل و بعد از تخفیف


نام درس

قبل از تخفیف

بعد از تخفیف

حقوق خصوصی

3/330/000

2/997/000

حقوق جزا

2/690/000

2/421/000

حقوق تجارت بین الملل 2/810/000 2/529/000
حقوق بین الملل 2/180/000 1/962/000

حقوق عمومی

2/670/000

2/403/000


3-بسته برنزی
این بسته شامل:
5%تخفیف کلیه درس ها در هر گرایش
مشاوره رایگان پس از هر آزمون آزمایشی


مجموعه بسته برنزی در هر گرایش قبل و بعد از تخفیف


نام درس

قبل از تخفیف

بعد از تخفیف

حقوق خصوصی

2/910/000

2/764/000

حقوق جزا

2/670/000

2/156/000

حقوق تجارت بین الملل 2/390/000 2/270/000
حقوق بین الملل 1/760/000 1/672/000

حقوق عمومی

2/250/000

2/137/000
برچسب ها: بسته های ویژه آموزشی کارشناسی ارشد98