با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
اصول فقه،دکترحسین پور(تدریس،نکته گویی،تست زنی)


تکدرس اصول فقه(تدریس،نکته گویی،آموزش تست زنی)

نام درس

نام استاد

روز

ساعت تست زنی

کل ساعت

شهریه

اصول فقه

دکتر حسین پور

سه شنبه 15-20 10

50

680/000تذکر؛یک ساعت اول هرجلسه به آموزش تست زنی مباحث هفته گذشته اختصاص پیدا می کند


برچسب ها: تکدرس اصول فقه (تدریس , نکته گویی , آموزش تست زنی)