با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
اعضای هیئت علمی موسسه چتر دانش

 
منتخبی از برترین استادان دانشگاه های ایران و مشاوران و کارشناسان ارشد
 
 

اساتید دوره های آمادگی آزمون وکالت

گروه نام درس نام استاد سابقه
اساتید دوره های وکالت حقوق مدنی دکتر فرهاد بیات مدرس دانشگاه، وکیل پایه یک دادگستری، مؤلف کتب حقوقی
دکتر مجید قربانی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت و
وکیل پایه یک دادگستری
دکتر حامد حق رضایی دکتری حقوق خصوصی و
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی، مدرس دانشگاه و مولف کتب حقوقی
آئین دادرسی مدنی

دکتر رحمان عمروانی مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری
استاد قایم مقامی

کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه علامه

مولف کتب حقوقی

حقوق تجارت دکتر مجید قربانی

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت و
وکیل پایه یک دادگستری

دکتر علی تقی خانی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران
وکیل پایه یک دادگستری
استاد ارشدی

کارشناسی ارشد حقوق تجاری اقتصادی بین المللی دانشگاه تهران

مولف کتب حقوقی

حقوق جزا دکتر زارع

دکتری حقوق جزا وجرم شناسی

استاد دانشگاه

آیین دادرسی کیفری دکتر رضا رحیمی دهسوری مدرس دانشگاه/دکتری فقه و حقوق خصوصی دانشگاه قم/مولف کتب حقوقی/نفر اول ورودی دکتری /حوزه تخصصی:آیین دادرسی و قراردادها
دکتر بهداد کامفر دکتری حقوق جزا و جرم شناسی
مولف کتب حقوقی
وکیل و مشاور حقوقی
دکتر عباس زاده دکتری حقوق جزا وجرم شناسی
استاد علی بنی صدر
اصول فقه

دکتر رضایی مدرس دانشگاه
استاد بنی صدر مؤلف کتب فقهی و حقوقی
 
 
 
 

اساتید دوره های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد حقوق

گروه گرایش نام درس نام استاد سابقه
کارشناسی ارشد - متون فقه دکتر شعبان حق پرست عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع)
حقوق خصوصی حقوق مدنی دکتر مجید قربانی عضو هیئت علمی دانشگاه دانشگاه صنعت نفت ووکیل پایه یک دادگستری
حقوق تجارت دکتر مجید قربانی عضو هیئت علمی دانشگاه دانشگاه صنعت نفت ووکیل پایه یک دادگستری
دکتر علی تقی خانی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران
وکیل پایه یک دادگستری
آئین دادرسی مدنی دکتر رحمان عمروانی مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری
حقوق کیفری آئین دادرسی کیفری دکتر کامفر مدرس دانشگاه/وکیل دادگستریو مؤلف کتب حقوقی
حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی خانم دکتر غدیری استاد دانشگاه
حقوق بین الملل خصوصی آقای یعقوبی کارشناس ارشد حقوق بین الملل
حقوق تعهدات دکتر مجید قربانی عضو هیئت علمی دانشگاه دانشگاه صنعت نفت ووکیل پایه یک دادگستری
حقوق اساسی دکتر خسروی استاد دانشگاه
حقوق عمومی حقوق بین الملل عمومی خانم دکتر غدیری استاد دانشگاه
حقوق اداری آقای یعقوبی کارشناس ارشد حقوق بین الملل
حقوق تعهدات دکتر مجید قربانی عضو هیئت علمی دانشگاه دانشگاه صنعت نفت ووکیل پایه یک دادگستری
حقوق اساسی دکتر خسروی استاد دانشگاه
حقوق تجارت بین الملل حقوق مدنی دکتر مجید قربانی عضو هیئت علمی دانشگاه دانشگاه صنعت نفت ووکیل پایه یک دادگستری
حقوق تجارت دکتر مجید قربانی عضو هیئت علمی دانشگاه دانشگاه صنعت نفت ووکیل پایه یک دادگستری
دکتر علی تقی خانی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران
وکیل پایه یک دادگستری
حقوق بین الملل عمومی خانم دکتر غدیری استاد دانشگاه
حقوق بین الملل خصوصی آقای یعقوبی کارشناس ارشد حقوق بین الملل
متون حقوقی خانم دکتر سعیده حاتمی استاد دانشگاه
 
 
 
 

اساتید دوره های آمادگی آزمون دکتری حقوق

گروه زیر گروه نام درس نام استاد سابقه
دکتری - زبان عمومی دکتر ترقی -
- استعداد تحصیلی استاد قوی پنجه -
حقوق خصوصی متون فقه حقوقی دکتر حق پرست مؤلف کتب فقهی و حقوقی
حقوق تجارت دکتر مجید قربانی عضو هیئت علمی دانشگاه دانشگاه صنعت نفت و
وکیل پایه یک دادگستری
حقوق مدنی دکتر مجید قربانی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و وکیل پایه یک دادگستری
حقوق جزا متون فقه جزائی دکتر اسداله لطفی مؤلف کتب فقهی و حقوقی
حقوق جزای عمومی دکتر میر سعیدی استاد دانشگاه
آئین دادرسی کیفری دکتر موذن زادگان استاد دانشگاه-وکیل دادگستری
جرم شناسی دکتر رایجیان استاد دانشگاه
 
 
برچسب ها: هیئت علمی موسسه چتردانش,اساتید موسسه چتردانش,اساتید برتر حقوق