با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
جدول مقایسه تعداد شرکت کنندگان با تعداد پذیرش آزمون وکالت از سال 1391 تا 1394

جدول مقایسه تعداد شرکت کنندگان با تعداد پذیرش آزمون وکالت از سال 1391 تا 1394نام کانون تعداد شرکت کنندگان 91 ظرفیت پذیرش 91 تعداد شرکت کنندگان 92 ظرفیت پذیرش92 تعداد شرکت کنندگان 93 ظرفیت پذیرش سال 93 تعداد شرکت کنندگان 94 ظرفیت پذیرش سال 94
1 مرکز(تهران،سمنان،یزد،هرمزگان وسیستان وبلوچستان)
132007 1000 19013 1250 15802 1000 ؟ 1000
2 آذربایجان شرقی 2851 200 3787 200 3243 120 ؟ 90
3 فارس و کهکیلویه 3124 160 3427 135 3455 136 ؟ 110
4 اصفهان 2943 190 2863 110 2621 130 ؟ 130
5 آذربایجان غربی 1811 75 2106 75 1917 56 ؟ 44
6 مازندران 1088 60 1489 52 1883 72 ؟ 72
7 خراسان(جنوبی،رضوی،شمالی)
2341 110 2454 120 2385 120 ؟ 60
8 گیلان 1398 50 1659 40 1439 50 ؟ 50
9 قزوین 855 60 1390 64 1724 75 ؟ 50
10 خوزستان 2713 100 4275 150 3840 150 ؟ 50
11 کرمانشاه وایلام 1131 40 1474 40 1054 35 ؟ 52
12 همدان 747 40 885 35 857 35 ؟ 35
13 قم 413 30 438 20 410 20 ؟ 30
14 کردستان 985 50 884 40 833 30 ؟ 40
15 گلستان 978 50 1187 40 1183 45 ؟ 45
16 اردبیل 799 25 1043 30 1540 50 ؟ 50
17 مرکزی (اراک) 260 15 714 25 607 25 ؟ 25
18 بوشهر 1303 75 1119 40 1586 45 ؟ 50
19 زنجان 513 30 634 30 720 30 ؟ 35
20 لرستان 1126 50 976 30 1413 40 ؟ 35
21 کرمان 2072 142 4370 183 3647 176 ؟ 40
22 البرز 1368 80 2190 80 2516 100 ؟ 100
23 چهار محال بختیاری - - 726 25 843 40 ؟ 20برچسب ها: آزمون وکالت