با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
گامی دیگر...
با عنایت به گسترش جغرافیایی خدمات آموزشی موسسه آموزش عالی آزاد چتردانش که در قالب بیش از 130 نمایندگی تبلور یافته، بر آنیم تا گامی دیگر برای رسیدن به "اوج"ی که مقصودمان است، برداریم.
بر این اساس، همگون سازی و یکسان نمایی فعالیت ها و خدمات آموزشی دفتر مرکزی با کلیه نمایندگی ها در سراسر کشور به منظور ارتقای کیفی تلاش های فرهنگی-آموزشی، برنامه راهبردی موسسه برای نیل به آرمان ترسیم شده می باشد.
اما این مهم، ممکن نخواهد شد مگر با یاری و همکاری مخاطبین و دانشجویان فرهیخته موسسه در قالب ارائه نظرات، پیشنهادات و انتقادهای خود از عملکرد موسسه در همه ی زمینه ها، اعم از کتاب های منتشره ی انتشارات چتردانش، کیفیت تدریس اساتید، برخورد مسئولین و همکاران در دفتر مرکزی و کلیه نمایندگی ها، نحوه تبلیغات و اطلاع رسانی و ...
مشتاقانه شنیدن نظرات انتقادی و ارشادی تان را چشم در راهیم


نام و نام خانوادگی( اختیاری ) :
شماره تلفن همراه (اختیاری) :
آدرس ایمیل(اختیاری) :
انتقاد یا پیشنهاد :